privacy verklaring

FRIESE BALLONFEESTEN (hierna: het evenement) wordt georganiseerd door STICHTING FRIESE BALLONFEESTEN. STATUTAIR GEVESTIGD TE PRINS BERNHARDLAAN 32, 8501JG JOURE (KvK-nummer: 41005257, BTW-NUMMER: NL 8039.646.87.B01), VERDER TE NOEMEN ‘DE ORGANISATIE’ respecteert de privacy van haar klanten en van alle bezoekers van de website ballonfeesten.nl (hierna: de website) en/of het evenement (hierna gezamenlijk: de bezoekers). De organisatie draagt er zorg voordat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens voorschrijft.

Toepasselijkheid

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door de organisatie en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van bezoekers van de website en/of het evenement. Dit privacy statement is niet van toepassing op de websites van andere derden waarnaar de organisatie op de website haar mailings een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor hetprivacybeleid van deze derden de betreffende websites.

Welke persoonsgegevens gebruikt Friese Ballonfeesten?

Bij de aanschaf van tickets voor het evenement kan de bezoeker (al dan niet door de betreffende (voor)verkooporganisatie) om persoonsgegevens, zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummer, worden gevraagd, welke gegevens de organisatie dan van de (voor)verkooporganisatie verkrijgt.

Daarnaast kan de organisatie persoonsgegevens van bezoekers, zoals bijvoorbeeld naam, (email)adres en telefoonnummer gebruiken, die zij rechtstreeks van bezoekers verkrijgt in verband met bij de organisatie geplaatste bestellingen via de website.

Ook kunnen door de organisatie surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoekaan de website) worden verkregen van bezoekers van de website.

Om een ten behoeve van het evenement van de organisatie verkregen betaalinstrument, zoals een polsbandje of betaalpas waarmee tijdens het evenement kan worden betaald voor consumpties, te kunnen laten registreren, zal de bezoeker worden gevraagd een e-mailadres en wachtwoord op te geven. Om het openstaande bedrag van het tegoed dat door de bezoeker opeen geregistreerd betaalinstrument werd gestort in geval van verlies of diefstal aan de bezoeker terug te kunnen storten, zal de bezoeker worden gevraagd om opgave van gegevens als naam, e-mail, bankrekeningnummer en telefoonnummer van de bezoeker en is inzage ineen geldig legitimatiebewijs van de bezoeker nodig.

Waar worden je persoonsgegevens voor gebruikt?

De organisatie gebruikt de gegevens in eerste instantie om de overeenkomsten met bezoekers zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie. Meer specifiek kan de organisatie persoonsgegevens verzamelen en gebruiken:

  • Ten behoeve van het versturen van de bij de organisatie gekochte tickets of producten aan de juiste persoon;
  • Om een door de bezoeker bij de organisatie aangeschaft betaalinstrument, uitsluitend indiende bezoeker daarvoor kiest, aan de bezoeker te kunnen koppelen om het betaalinstrument in geval van verlies of diefstal te kunnen blokkeren;
  • Om (eventueel) resterend tegoed op een door de bezoeker van de organisatie verkregen betaalinstrument, uitsluitend indien de bezoeker daarvoor kiest, in geval van verlies of diefstal aan de bezoeker te kunnen restitueren en in dit verband veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen en fraude zoveel mogelijk te voorkomen;
  • Om bezoekers, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of over door de organisatie georganiseerde concerten en evenementen;
  • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten; en/of
  • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierbovenomschreven. De organisatie zal niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker gegevens aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is om de overeenkomst met de bezoeker uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld voor het verzenden van tickets, of het verbeteren van de diensten en producten, of tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht is. De organisatie heeft de mogelijkheid voor het versturen van nieuwsbrieven per e-mail. Onderaan elke nieuwsbrief die je van de organisatie ontvangt, heb je de mogelijkheid om je daarvoor af te melden. Als je je afmeldt, zul je geen nieuwsbrieven met informatie meer ontvangen. Eventuele backups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door de organisatie ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.

Surfgegevens en klikgedrag

Surfgegevens die de organisatie verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.

Cookies en Google Analytics

De organisatie behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op de computer op te slaan. Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitgezet. De organisatie maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, inclusief IP adres, aan Google verstrekt. Via de website worden ook cookies geplaatst van Google in het kader van de dienst Google Analytics. De organisatie heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet.

Sociale netwerken

Op de website staan knoppen die zijn gekoppeld aan sociale netwerken zoals Instagram, Youtube en Facebook. Via de knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. De betreffende sociale netwerken zijn verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden gebruikt. Hiervoor zijn privacyverklaringen van de betreffende sociale netwerken van toepassing.

Bewaartermijn

De organisatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Inzage en correctie

Bezoekers kunnen de organisatie via het e-mailadres info@ballonfeesten.nl schriftelijk verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele correcties worden verwerkt. De bezoeker dient er voor te zorgen dat de organisatie over de juiste persoonsgegevens beschikt.

Wijzigingen

De organisatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De bezoekers worden geadviseerd om met regelmaat het privacybeleid te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal de organisatie de bezoekers hiervan duidelijk op de hoogte brengen.Indien je na het lezen van dit privacy statement toch nog vragen en/of opmerkingen hebt, laat het ons dan weten via info@ballonfeesten.nl.